Ngày 22/8/2018, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông kèm theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT với 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí.

Quy định được áp dụng đối với giáo viên trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo quy định, giáo viên tự đánh giá theo 5 tiêu chuẩn, 15 tiêu chí; cụ thể:

- Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nhà giáo, gồm 2 tiêu chí: (1) Đạo đức nhà giáo; (2) Phong cách nhà giáo;

- Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ, gồm 5 tiêu chí: (3) Phát triển chuyên môn bản thân; (4) Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; (5) Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; (6) Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; (7) Tư vấn và hỗ trợ học sinh;

- Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục, gồm 3 tiêu chí: (8) Xây dựng văn hóa nhà trường; (9) Thực hiện quyền dân chủ cơ sở trong nhà trường; (10) Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường;

- Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, gồm 3 tiêu chí: (11) Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan; (12) Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh; (13) Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh;

- Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục, gồm 2 tiêu chí: (14) Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc; (18) Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục.

Về quy trình đánh giá: Giáo viên tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.Cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn đối với giáo viên được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện đánh giá và thông báo kết quả đánh giá giáo viên trên cơ sở kết quả tự đánh giá của giáo viên, ý kiến của đồng nghiệp và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của giáo viên thông qua minh chứng xác thực, phù hợp.

Về chu kỳ đánh giá: Giáo viên tự đánh giá theo chu kỳ một năm một lần vào cuối năm học. Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức đánh giá giáo viên theo chu kỳ hai năm một lần vào cuối năm học. Trong trường hợp đặc biệt, được sự đồng ý của cơ quan quản lý cấp trên, nhà trường rút ngắn chu kỳ đánh giá giáo viên.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 10 tháng 10 năm 2018 và thay thế Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông.

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp kèm theo.

 Thanh Sơn