Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định áp dụng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo mức độ nguy cơ từ 00 giờ ngày 03/10/2021 đến khi có thông báo mới. Cụ thể:

Áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với 04 đơn vị cấp xã, gồm: Phường 1, Phường 2, Phường 5 thuộc thành phố Bạc Liêu; Thị trấn Châu Hưng thuộc huyện Vĩnh Lợi.

Áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với tất cả xã, phường, thị trấn còn lại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Thực hiện phong tỏa cách ly y tế cục bộ trên tinh thần “hẹp và chặt” tại các khu vực, các địa điểm có nhiều F0 hoặc có nguy cơ rất cao; Chủ tịch UBND tỉnh đã ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Quyết định việc phong tỏa này (kể cả việc dỡ bỏ phong tỏa khi đã đảm bảo an toàn).

Nguyên tắc, quy định thực hiện như sau:

- Đối với các địa bàn áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Áp dụng theo Phụ lục 1 của Quyết định.

- Đối với các địa bàn còn lại: Áp dụng theo Phụ lục 2 của Quyết định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế căn cứ diễn biến tình hình hình dịch bệnh và điều kiện thực tế địa phương để đề xuất công tác tổ chức dạy và học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

 

Thanh Sơn