Ngày 22/03/2019 tường TH Trần Đại Nghĩa thi ngi thức Đội vòng thành phố.